Pravidlá súťaže

Tieto pravidlá stanovujú podmienky účasti v súťažiach na sociálnych sieťach organizovaných usporiadateľom (ďalej len „súťaž“) a tiež podmienky získania výhry a odovzdania výhry v súťaži.

Usporiadateľom súťaže je krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO:52 285 758 (ďalej len „usporiadateľ“).

I. Miesto a termín konania súťaže

 1. Súťaž prebieha v prostredí sociálnych sietí FACEBOOK – https://www.facebook.com/krajzazitkov alebo INSTAGRAM – https://www.instagram.com/kraj_zazitkov/ (ďalej len „sociálne siete“).
 2. Konanie súťaže začína umiestnením oznámenia usporiadateľa o súťaži a jej podmienkach (ďalej len „oznámenie o súťaži“) na sociálnej sieti. Súťaž prebieha v termíne, ktorý usporiadateľ uvedie v oznámení o súťaži (ďalej len „doba konania súťaže“).

II. Podmienky účasti v súťaži

 1. Účastníkom súťaže je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je zo súťaže vylúčená v zmysle bodu 2. tohto bodu týchto pravidiel súťaže a ktorá sa aktívne zapojí do súťaže v súlade s oznámením o súťaži a týmito pravidlami súťaže (ďalej len „účastník súťaže“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu s usporiadateľom, so spoločnosťami a agentúrami spolupracujúcimi s usporiadateľom, a tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní ostatné podmienky pre získanie výhry, nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany tohto účastníka súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla tomuto účastníkovi súťaže k získaniu výhry.

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie

 1. V súťaži sa hrá o výhru špecifikovanú usporiadateľom v oznámení o súťaži (ďalej len “výhra”).
 2. Výhra bude doručená výhercovi fyzicky alebo na adresu doručenia alebo vo forme vouchera na e-mailovú adresu, ktorú výherca oznámi po oznámení výhry, alebo iným spôsobom v závislosti od charakteru výhry.
 3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude účastníkovi súťaže oznámená do 3 pracovných dní po vyhodnotení súťaže a to prostredníctvom sociálnej siete. V správe usporiadateľa o výhre môžu byť uvedené bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.
 4. V prípade, ak výherca nepotvrdí prevzatie výhry do 3 dní od správy o výhre alebo neprevezme výhru podľa vopred dohodnutých podmienok a v stanovenej lehote,  prepadá táto výhra v prospech usporiadateľa súťaže.
 5. V prípade pochybností o práve účastníka súťaže na účasť v tejto súťaži usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od tohto účastníka súťaže nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak účastník súťaže nepredloží na vyzvanie usporiadateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený ju udeliť inému účastníkovi súťaže, príp. ju použiť na iné marketingové účely.

IV. Princípy súťaže a určenie výhercov

 1. Spôsob a podmienky účasti v súťaži usporiadateľ uvedenie v oznámení o súťaži. Účastník súťaže je zaradený do súťaže okamihom splnenia podmienok uvedených v oznámení a v týchto pravidlách súťaže.
 2. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s týmito pravidlami súťaže.
 3. Účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže len jeden krát.
 4. Určenie výhercov prebieha podľa oznámenia o súťaži.

V. Spracovanie a ochrana osobných údajov

 1. Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže usporiadateľovi súhlas, aby usporiadateľ spracúval osobné údaje účastníka súťaže v rozsahu: názov účtu účastníka súťaže na sociálnej sieti alebo jeho meno alebo meno a priezvisko účastníka súťaže uvedené na sociálnej sieti, vprípade výhry tiež v rozsahu email, príp. i meno, priezvisko a adresa  (ak je to nevyhnutné na doručenie výhry). Prevádzkovateľ osobných údajov je usporiadateľ. Kontaktnou osobou prevádzkovateľa je info@krajzazitkov.sk. Účelom spracovania osobných údajov je usporiadanie súťaže. Právnym základom spracovania: súhlas dotknutej osoby vyjadrený účasťou v súťaži a akceptáciou pravidiel súťaže. Osobné údaje budú uchovávané po dobu realizácie súťaže.
 2. Dotknutá osoba má
  a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú (právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, právo na prístup k týmto osobným údajom a právo na ďalšie informácie v zmysle GDPR);
  b) právo na opravu osobných údajov (opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov);
  c) právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  d) právo namietať spracúvanie osobných údajov;
  e) právo na prenosnosť osobných údajov;
  f) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
  g) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 3. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou prevádzkovateľa, ktorá je potrebná na realizáciu súťaže. Neposkytnutia osobných údajov má za následok nemožnosť zúčastniť sa súťaže.
 4. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov viď zásady ochrany osobných údajov.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Usporiadateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené rovnakým spôsobom ako bolo realizované oznámenie o súťaži.
 2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka súťaže.
 3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné.
 4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi súťaže vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.
 5. Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami v súvislosti s účasťou v súťaži.
 6. Táto súťaž nie je v sponzorovaná ani schválená, spravovaná prevádzkovateľmi sociálnych sietí či s nimi spojená.

V Trnave dňa 1. 3. 2023