Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia 10. 2. 2023

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj v zmysle čl. 13 a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“)  a v zmysle § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej ako „Zákon“).

 1. Prevádzkovateľ:

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 52 285 758 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa

Vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa e-mailom na e-mailovej adrese info@krajzazitkov.sk

 1. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením a tiež v súlade so Zákonom.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby alebo od inej osoby, ktorá mu ich poskytne. Všetky osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti a ochrany spracúvaných osobných údajov.

 1. Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva  osobné údaje dotknutých osôb výlučne v súlade so zásadou zákonnosti, a to na základe nasledovných právnych základoch/na nasledovné účely:

Plnenie zmluvných povinností – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pri plnení zmluvy s dotknutou osobou, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností. K spracovávaniu osobných údajov pri plnení zmluvných povinností dochádza napr. v súvislosti s uzatváraním  pracovných zmlúv, alebo iných dohôd podľa Zákonníka práce so zamestnancami Prevádzkovateľa a ich plnením, zmlúv  o výkone funkcie uzatvorených s členmi orgánov Prevádzkovateľa a ich plnením, s uzatváraním rôznych typov zmlúv podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Autorského zákona  s dodávateľmi alebo partnermi Prevádzkovateľa a ich plnením, s uzatváraním dotačných zmlúv s Ministerstvom dopravy SR, kúpnych zmlúv uzatváraných prostredníctvom eshopu Prevádzkovateľa.

Plnenie zákonných povinností – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby aj pri plnení zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a daňových predpisov, predpisov súvisiacich s auditmi, účtovníctvom, vo vzťahu k členom Prevádzkovateľa najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu.

Ochrana životne dôležitých záujmov – k spracovávaniu osobných údajov dotknutej osoby môže prísť aj v prípade, ak Prevádzkovateľ chráni životne dôležité záujmy dotknutej osoby.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu, ale výlučne len v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, a ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby. Oprávnený záujem Prevádzkovateľ aplikuje napr. pri monitorovaní priestorov prevádzky Prevádzkovateľa z dôvodu ochrany majetku, pri činnostiach spojených s prezentáciou a propagáciu subjektu Prevádzkovateľa, pri realizácii priameho marketingu.

Ak dotknutá osoba vznesenie námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ukončí ďalšie spracúvanie osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby aj na základe súhlasu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ si od dotknutej osoby vyžiada súhlas vždy, keď je to potrebné k spracovávaniu osobných údajov. K spracovávaniu osobných údajov na základe súhlasu dochádza napr. v súvislosti s návštevou webových stránok Prevádzkovateľa pri použití preferenčných, analytických a marketingových súborov cookies,  pri realizácii priameho marketingu na základe súhlasu dotknutej osoby, pri zapojení sa do súťaže Prevádzkovateľa.

 1. Kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky, chránil životne dôležité záujmy, ak je to potrebné, plnil úlohy vo verejnom záujme, prípadne aby mohol spracovávať osobné údaje, na ktorých spracovávanie dotknutá osoba udelila súhlas alebo aby spracovával osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem.

Prevádzkovateľ spracováva prevažne identifikačné údaje fyzických osôb, zástupcov právnických osôb a ich kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa (trvalý pobyt / miesto podnikania), dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne iné potrebné údaje.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. uchováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v súlade s požiadavkami platnej legislatívy SR, najmä zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v ktorom sú stanovené doby uchovávania jednotlivých skupín osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov.

 1. Práva Dotknutých osôb

Ochrana osobných údajov dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, a v určitých prípadoch ustanoveniami Zákona.

Dotknutá osoba môže prostredníctvom žiadosti realizovať u Prevádzkovateľa nasledovné práva:

 • Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má o nej Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje Prevádzkovateľ používa.

 • Právo na nápravu

Prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby  zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré má o dotknutej osobe k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými Prevádzkovateľ disponuje, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje Prevádzkovateľ upraví, aktualizuje alebo doplní na základe podnetu dotknutej osoby.

 • Právo na vymazanie

Za určitých okolností má dotknutá osoba  právo  požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov dotknutej osoby, najmä v prípade, ak osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ o dotknutej osobe získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.  Právo dotknutej osoby je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.

 • Právo na obmedzenie spracovania

Dotknutá osoba  má právo  požiadať Prevádzkovateľa, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracovával jej osobné údaje.

 • Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností má dotknutá osoba právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracováva Prevádzkovateľ na základe zmluvy, ktorej dotknutá osoba je jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý dotknutá osoba  Prevádzkovateľovi udelila alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 • Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade spracovávania osobných údajov na základe oprávneného záujmu (priamy marketing) alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. V prípade námietky dotknutej osoby voči takémuto spracovaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ prestane osobné údaje dotknutej osoby spracovávať.

 • Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by Prevádzkovateľ spracovával osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, má dotknutá osoba právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre dotknutú osobu vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ v súčasnosti nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

 • Právo odvolať súhlas

Ak osobné údaje dotknutej osoby spracováva Prevádzkovateľ na základe jej súhlasu, má dotknutá osoba právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať písomne, e-mailom alebo ústne (osobne).

 • Právo podať sťažnosť alebo podnet

So sťažnosťou sa môže dotknutá osoba obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 1. Uplatnenie práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba si svoja práva môže uplatniť u Prevádzkovateľa:

 • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava,
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@krajzazitkov.sk
 • ústne, v prevádzke Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj, Študentská 16, 917 01 Trnava.

Ak Prevádzkovateľ neoznámi dotknutej osobe v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu, Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe odpoveď do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia jej práv.

 1. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania.

 1. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných organizácii Prevádzkovateľ aktívne nevykonáva.

Za účelom použitia Google Analytics sú osobné údaje návštevníkov webových stránok Prevádzkovateľa prenesené na servery v USA. Úroveň ochrany osobných údajom v USA je porovnateľná s úrovňou ochrany v EÚ. Európska komisia 12. 7. 2016 podľa článku 45 Nariadenia rozhodla, že za dodržania podmienok a ustanovení tzv. „EÚ-U.S. Privacy shield“ v USA existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov.

 1. Príjemcovia

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť, v prípade, ak je to potrebné, poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom, ale aj tretím stranám. Medzi sprostredkovateľov patria najmä spoločnosti, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje – spoločnosti zabezpečujúce IT služby, služby právneho, daňového a účtovného charakteru a pod. Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Nariadenia, Zákona a ostatných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany osobných údajov, k zabezpečeniu bezpečného spracovávaniu osobných údajov.

Ostatnými príjemcami sú najmä verejnoprávne orgány, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom.