Všeobecné obchodné podmienky krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku

V Trnave dňa 01.02.2023

I. Základné ustanovenia

 1. Predávajúci je krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 52 285 758, zapísaná v Registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR (ďalej len ako “predávajúci”), kontaktný e-mail: info@krajzazitkov.sk.
  Predávajúci nie je platca DPH.
 2. Kupujúci je
  a) spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo
  b) podnikateľ – fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ak kupujúci uvedenie v objednávke svoje IČO, má sa za to, že ide o podnikateľa)
  (ďalej len ako “kupujúci”).
  Fyzická osoba môže byť kupujúcim len v prípade, ak je spôsobilá na právne úkony a staršia ako 18 rokov.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru a služieb špecifikovaných na webovej stránke https://www.krajzazitkov.sk na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, t.j. zmluvy uzatvorenej výlučne prostredníctvom diaľkovej komunikácie.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je povinný sa pred realizáciou objednávky oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúce sa alebo súvisiace s kúpnou zmluvou uzatvorenou v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky:
  a) právne vzťahy s kupujúcim – spotrebiteľom sa riadia týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, príslušnými ustanovenia Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z.) a, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.).
  b) právne vzťahy s kupujúcim – podnikateľom sa riadia týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb.).
 6. Na rozhodovanie o súdnych sporoch týkajúcich sa alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou uzatvorenou v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok sú príslušné slovenské súdy.
 7. Predávajúci je oprávnený meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky, týmto ustanovením nie sú dotknuté už existujúce práva a povinnosti kupujúcich.
 8. Kúpna zmluva zaniká realizáciou dodávky tovaru, ak tieto všeobecné obchodné podmienky nestanovujú inak.

II. Kúpna zmluva

 1. Objednávka je návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v objednávke (ďalej len ako „objednávka“). Objednávku zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Objednávka obsahuje najmä špecifikáciu
  a) kupujúceho minimálne v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, tel. č.
  b) adresy doručenia, pokiaľ nejde o osobné prevzatie
  c) tovaru a jeho množstva
  d) celkovej ceny vrátane DPH
  e) spôsobu doručenia tovaru
  f) nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov
  (ďalej len ako “náklady súvisiace s dodaním tovaru”)
 3. Kupujúci si je vedomý, že s objednávkou je spojená povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 4. Objednávka kupujúceho je platná len v prípade, ak kupujúci akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky.
 5. Po doručení objednávky predávajúcemu, potvrdí predávajúci kupujúcemu na emailovú adresu kupujúceho doručenie objednávky s uvedením čísla objednávky. Potvrdenie doručenia objednávky nie je akceptovaním objednávky. Kupujúci je pri ďalšej komunikácii s predávajúcim povinný uvádzať číslo objednávky.
 6. Zmluvný vzťah – kúpna zmluva – medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho (ďalej len ako “akceptácia objednávky”). Potvrdenie o akceptácii objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu kupujúceho. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu zabezpečí a dodá objednaný tovar, a kupujúci sa zaväzuje, že zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar a tovar prevezme. Lehota na dodanie tovaru je 10 dní od akceptácie objednávky.
 7. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve, špecifikácii a počte tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o jeho cene, ďalej názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a tiež údaje o cene, podmienkach a spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne aj iné potrebné údaje.

III. Kúpna cena tovaru a spôsob platby

 1. Zaslaním objednávky kupujúci akceptuje výšku kúpnej ceny a nákladov súvisiacich s dodaním tovaru, ktoré sú uvedené na webovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť dostupnosť tovaru za uvedené ceny na limitované množstvo tovaru objednaného jednou objednávkou alebo na limitovaný počet objednávok.
 2. Kúpnu cenu a náklady súvisiace s dodaním tovaru je povinný kupujúci uhradiť vopred na základe faktúry predávajúceho do 3 dní a to prevodom na účet predávajúceho.

IV. Doručovanie tovaru

 1. Miestom dodania tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávke alebo prevádzka predávajúceho (tzv. osobný odber). Objednaný tovar je doručovaný v rámci územia EÚ. Náklady súvisiace s dodaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a budú účtované osobitne podľa platného cenníka predávajúceho v čase dodania.
 2. Čas doručenia tovaru závisí od skladovej dostupnosti tovaru.
 3. Odovzdanie tovaru kupujúcemu sa realizuje až po úhrade celej kúpnej ceny.
 4. Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru od predávajúceho alebo dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. O takomto poškodení je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho, v prípade doručenia tovaru prostredníctvom dopravcu, dopravcu aj predávajúceho.

V. Odstúpenie od zmluvy v prípade kupujúceho – spotrebiteľa

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V tomto prípade spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle predávajúcemu písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy posledný deň lehoty na odstúpenie. Ak kupujúci platne odstúpi od kúpnej zmluvy podľa ustanovenia tohto bodu všeobecných zmluvných podmienok, je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vydať predávajúcemu všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote, v akom bol kupujúcim prevzatý.
 2. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (najmä za opotrebovanie, poškodenie, stratu, zničenie tovaru), ktoré je spotrebiteľ povinný nahradiť. Toto zníženie hodnoty tovaru je povinný spotrebiteľ predávajúcemu kompenzovať, t.j. je povinný poskytnúť predávajúcemu peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Predávajúci je oprávnený započítať si svoje právo na náhradu škody na tovare s právom spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi v dôsledku odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ustanovenia tohto bodu všeobecných zmluvných podmienok vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
 3. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy znáša všetky náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.).
 6. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok.

VI. Odstúpenie od zmluvy v prípade kupujúceho – podnikateľa

 1. Kupujúci – podnikateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Zb.).

VII. Odstúpenie od zmluvy v prípade predávajúceho

 1. Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
  a) sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva sa na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný bez zavinenia predávajúceho;
  b) ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá (pričom táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky) a kupujúci neakceptuje návrh predávajúceho na novú kúpnu cenu;
  c) ak pri uzatváraní kúpnej zmluvy došlo k zjavnej chybe v písaní alebo v počítaní, pričom táto chyba je všeobecne (s ohľadom na ceny tovaru na trhu, druhy tovaru na trhu a pod.) zrejmá.

VIII. Reklamácia tovaru

 1. Ak má tovar vady, je kupujúci oprávnený tovar u kupujúceho v záručnej dobe reklamovať.
 2. Reklamovaný tovar musí byť doručený na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť v lehote 30 dní o doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.
 3. Ak má tovar odstrániteľné vady, má kupujúci právo, aby boli bezplatne, včas a riadne odstránené.
 4. Ak má tovar neodstrániteľné vady, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, ak má tovar opätovne sa vyskytujúce odstrániteľné vady, alebo sa tovar pre väčší počet vád nemôže riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy s predávajúcim odstúpiť.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené:
  a. mechanickým poškodením tovaru,
  b. používaním tovaru v nevhodných podmienkach,
  c. neodborným zaobchádzaním,
  d. nesprávnym ošetrovaním tovaru alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  e. nadmerným zaťažovaním alebo používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
  f. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov tovaru,
  g. úpravami vykonanými kupujúcim, resp. treťou osobou,
  h. prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
  i. nesprávnym používaním tovaru.
  Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto poškodení.

IX. Záručná doba

 1. Pokiaľ nie je pre konkrétny tovar zákonom stanovená iná záručná doba, záručná doba na tovar je v prípade kúpnej zmluvy uzatvorenej
  a) so spotrebiteľom – 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim,
  b) s podnikateľom – doba určená v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka záručnými podmienkami výrobcu.
 2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady spojeného s odovzdaním tovaru predávajúcemu do prevzatia opraveného tovaru kupujúcim, resp. uplynutia lehoty na prevzatie tovaru (t.j. doba vybavenia oprávnenej reklamácie), sa do záručnej doby nepočíta.
 3. Ak v rámci vybavenia reklamácie dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

X. Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na info@krajzazitkov.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (zákon č. 391/2015 Z.z.) (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

XI. Zodpovednosť za vznik škody

 1. Predávajúci v prípade vzniku zodpovednosti za škodu v súvislosti s kúpou tovaru je povinný nahradiť kupujúcemu skutočnú škodu, a to do výšky nepresahujúcej kúpnu cenu za tovar, v súvislosti s ktorým došlo k vzniku škody.

XII. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v zmysle GDPR

 1. Predávajúci ako prevádzkovateľ v súlade s príslušnou právnou úpravou (najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o znení a doplnení niektorých zákonov) spracúva osobné údaje poskytnuté kupujúcim v objednávke (t.j. meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa doručenia, č. bankového účtu) na účely plnenia kúpnej zmluvy, pričom toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. Poskytnutie uvedených osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie kúpnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu.
 2. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu e-mail tiež na základe oprávneného záujmu predávajúceho na účely priameho marketingu. Kupujúci má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
 3. Spracúvané osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a adresa doručenia poskytuje predávajúci subjektu realizujúcemu dodanie tovaru, t.j. poskytujúcemu poštové alebo kuriérske služby.
 4. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti a ochrany osobných údajov.
 5. Doba uchovávania osobných údajov je 3 roky.
 6. Kupujúci ako dotknutá osoba má
  a) právo požadovať od predávajúceho/prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú;
  b) právo na opravu osobných údajov (opravu nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov);
  c) právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  d) právo namietať spracúvanie osobných údajov;
  e) právo na prenosnosť osobných údajov;
  f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 7. Kupujúci ako dotknutá osoba je oprávnený uplatňovať svoje práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov žiadosťou adresovanou predávajúcemu ako prevádzkovateľovi na adresu zodpovednej osoby info@krajzazitkov.sk. Predávajúci ako prevádzkovateľ je povinný vybaviť žiadosť v lehote do 30 dní.
 8. Kupujúci má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu odhlásením z odberu newslettra.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 02.02.2023 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Doručovanie medzi zmluvnými stranami sa realizuje emailovou poštou alebo poštou. Právne úkony, ktoré majú za následok zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných strán musia byť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, realizované v listinnej podobe.
 3. Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak kúpna zmluva bola uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestoroch predávajúceho (článok V.).

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava

odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Stiahnite si Formulár na odstúpenie od zmluvy v PDF.